Regulamin Programu Promocyjnego z Aplikacją KatoKarta Galerii Katowickiej


Niniejszy Regulamin reguluje funkcjonowanie Programu Promocyjnego z Aplikacją KatoKarta Galerii Katowickiej w Centrum Handlowym Galeria Katowicka w Katowicach.

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem udziału w Programie Promocyjnym jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

§ 1

Definicje

 1. Aplikacja – bezpłatna aplikacja mobilna, oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system Android lub iOS, za pomocą którego Użytkownicy mogą brać udział w Programie Promocyjnym.
 2. Centrum Handlowe – Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 (zwana dalej „Spółką”).
 3. Gra – zestaw zadań do realizacji przez Użytkownika, dostępny w określonym i wskazanym czasie, poprzez wykonania zadań Użytkownik może uzyskać dodatkowe Punkty lub przywileje.
 4. InfoPunkt – wyznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym można dokonać rejestracji Paragonu; pracownikom w wyznaczonych godzinach rejestracji Paragonów przysługuje prawo do przerwy zgodnie z obowiązującymi przepisami; InfoPunkt znajduje się na poziomie 0 (wejście od ul. 3 Maja); godziny pracy InfoPunktu: poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00 i niedziela: 10.00 – 20.00.
 5. Katalog – elektroniczna forma przedstawienia Nagród do odbioru.
 6. Promocja– elektroniczna forma przedstawienia: promocji, upustu, informacji o wydarzeniach u Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu/Instytucji).
 7. Lokal – pomieszczenie handlowe lub usługowe znajdujące się w Centrum Handlowym, w którym Uczestnik Programu prowadzi działalność.
 8. Nagroda "Specjalna" – nagroda przekazana Użytkownikowi po osiągnięciu największej ilości naliczonych Punktów za dokonane zakupy i zarejestrowane Paragony w wyznaczonym okresie.
 9. Nagroda – nagroda przekazana Użytkownikowi po osiągnięciu wymaganej ilości Punktów.
 10. Operator – Visual Effect z siedzibą w Katowicach, al. Wojciecha Korfantego 141c. NIP 954-263-74-02.
 11. Paragon – dowód zakupu, fiskalne potwierdzenie dokonania transakcji w Centrum Handlowym w czasie Programu Promocyjnego.
 12. Program Promocyjny – akcja organizowana przez Centrum Handlowe.
 13. Punkt Obsługi Programu – wyznaczone miejsce w Centrum Handlowym, w którym można dokonać rejestracji Paragonu; pracownikom w wyznaczonych godzinach rejestracji Paragonów przysługuje prawo do przerwy zgodnie z obowiązującymi przepisami; Punkt Obsługi Programu znajduje się na poziomie 0 (obok Sephora); godziny pracy Punktu Obsługi Programu: poniedziałek – piątek: 12.00 – 21.00, sobota: 10:00 - 21.00 i niedziela: 12.00 – 20.00,
 14. Punkty – ilość (zbiór) do wykorzystania i zamiany na Nagrody udostępnione w Programie Promocyjnym. Możliwości zbierania Punktów poprzez rejestrację Paragonów (wartość przeliczona z zarejestrowanych Paragonów według odpowiedniego przelicznika) oraz poprzez udział w Grach lub akcjach specjalnych w Programie Promocyjnym.
 15. Regulamin – niniejszy dokument, określający w szczególności zasady udziału Użytkowników w Programie Promocyjnym oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Centrum Handlowego, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Program Promocyjny.
 16. Uczestnik Programu (Najemca/Sklep) – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna prowadząca działalność usługowo – handlową na terenie Centrum Handlowego.
 17. Użyczenie Urządzenia Mobilnego – udostępnienie Użytkownikowi urządzenia mobilnego w celu umożliwienia odbioru nagród w Aplikacji lub sprawdzenia dostępnego katalogu nagród w Aplikacji w Punkcie Obsługi Programu w godzinach pracy Punktu Obsługi Programu . W przypadku wprowadzania danych osobowych za pomocą Użyczonego Urządzenia Mobilnego w miejscu publicznym Użytkownik powinien dokonać tej czynności w sposób zapewniający ochronę jego prywatności, w szczególności poprzez nieujawnianie ich osobom postronnym oraz wylogowanie się z Aplikacji po zakończeniu jej używania.
 18. Użytkownik – pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w wyniku rejestracji zalogowała się do Aplikacji i uzyskała unikatowy nr ID oraz zaakceptowała warunki Regulaminu.
 19. Wersja Desktop – strona Internetowa, która umożliwia dostęp do widoku nagród, możliwości rejestracji oraz logowania się na przeglądarkach internetowych, która nie wymaga instalacji Aplikacji.

§ 2

Czas trwania Programu Promocyjnego

 1. Czas trwania Programu Promocyjnego: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 włącznie, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.
 2. Czas trwania Programu Promocyjnego może zostać skrócony. Zamknięcie Programu Promocyjnego przed upływem okresu, na który był przewidziany może nastąpić w każdym czasie bez podania przyczyny z 1 miesięcznym okresem poinformowania Użytkowników drogą mailową na adres podany przy rejestracji konta Użytkownika . (w celu możliwości wymiany punktów na nagrody)
 3. Program Promocyjny podzielony jest na Edycje Okresowe. Każda Edycja Okresowa odbywać się będzie w oparciu o indywidualny regulamin. Regulaminy Edycji Okresowych mogą odmiennie kształtować prawa i obowiązki Użytkowników. W przypadku, w którym postanowienia niniejszego Regulaminu będą sprzeczne z postanowieniami Regulaminu danej Edycji Okresowej – decydujące znaczenie ma Regulamin Edycji Okresowej. Każdy Regulamin Edycji Okresowej stanowić będzie załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 3

Aplikacja

 1. Aplikację można pobrać z serwisów Google Play oraz App Store.
 2. Dostęp do Aplikacji jest bezpłatny. Jeżeli jakakolwiek usługa jest płatna Użytkownik jest o tym fakcie informowany przed rozpoczęciem korzystania z takiej usługi.
 3. Aplikacja działa na telefonach komórkowych opartych na systemach Android w wersji 4.3 i nowszych lub na systemie iOS w wersji 9.0 i nowszych.
 4. W celu zapewnienia prawidłowego działania aplikacji Użytkownik musi posiadać w swoim urządzeniu mobilnym ciągłe połączenie internetowe oraz udostępnić w ustawieniach swojego urządzenia mobilnego dostęp do kamery, powiadomień oraz lokalizacji.
 5. Centrum Handlowe oraz Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji oraz sposobu działania Aplikacji w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Aplikacją.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Aplikacji w szczególności wynikające z podania nieprawdziwych danych i naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez siebie działania, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego lub osób trzecich.
 7. Centrum Handlowe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Aplikacji powstałych wskutek okoliczności innych niż zawinione działaniem Centrum Handlowego.
 8. Centrum Handlowe zastrzega sobie prawo do:
  1. zmiany funkcjonalności Aplikacji w każdym czasie, w tym funkcjonalności i specyfikacji profilu,
  2. czasowego zawieszania działania Aplikacji,
  3. trwałego wyłączenia Aplikacji po zamieszczeniu stosownej informacji w Aplikacji, bez archiwizowania zamieszczonych przez Użytkowników treści,
  4. żądania natychmiastowego zaprzestania działań dokonywanych przez Użytkownika, które mogą godzić w interesy Centrum Handlowego. Odmowa zastosowania się do takiego żądania przez Użytkownika będzie w takim przypadku uznana również za naruszenie Regulaminu.

§ 4

Rejestracja Użytkownika

 1. Rejestracja Użytkownika jest dobrowolna i nie wymaga instalacji Aplikacji. Brak rejestracji ogranicza dostępność niektórych funkcji Aplikacji, w szczególności uniemożliwia zbieranie Punktów, realizację Kuponów Okazyjnych i odbieranie nagród. Bez rejestracji możliwe jest przeglądanie Nagród, zapoznawanie się z Promocjami i korzystanie z nawigacji po terenie Centrum Handlowego.
 2. Tymczasowo realizację funkcji rejestracji Paragonów i naliczania Punktów umożliwia anonimowe konto tymczasowe, które może zostać założone w InfoPunkcie lub Punkcie Obsługi Programu. W takim przypadku proces rejestracji zostanie odroczony w czasie.
 3. Do realizacji Promocji, odbioru Nagród oraz Nagród „Specjalnych” konieczne jest posiadanie przez Użytkownika konta w Aplikacji. Użytkownik musi posiadać własny adres e-mail w celu otrzymania numeru ID w Aplikacji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie rejestracyjnym.
 5. Sposoby rejestracji Użytkownika w Aplikacji:
  1. Osobiście w InfoPunkcie lub Punkcie Obsługi Programu:
   1. wypełniając formularz rejestracyjny, podając datę, adres e-mail i składając podpis, - dokonując częściowej rejestracji,
   2. dokończając rejestrację w Aplikacji lub wersji Desktop poprzez uzupełnienie nr telefonu komórkowego i stworzenie hasła. Po podaniu adresu e-mail i wpisaniu hasła Użytkownik zostanie poproszony podczas procesu rejestracji o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, kod pocztowy, data urodzenia oraz płeć,
   3. aktywacja ID dokonuje się poprzez kliknięcie w link otrzymany pocztą e-mail oraz podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika nr telefonu.
  2. Poprzez rejestrację w urządzeniu mobilnym:
   1. Pobierając Aplikację Galerii Katowickiej KatoKarta na urządzenie mobilne w sklepie AppStore lub Google Play,
   2. Zakończając rejestrację w Aplikacji lub wersji Desktop poprzez uzupełnienie nr telefonu komórkowego i stworzenie hasła. Po podaniu adresu e-mail i wpisaniu hasła Użytkownik zostanie poproszony podczas procesu rejestracji o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, kod pocztowy, data urodzenia oraz płeć,
   3. aktywacja ID dokonuje się poprzez kliknięcie w link otrzymany pocztą e-mail oraz podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika nr telefonu.
  3. Poprzez stronę internetową – wersja Desktop:
   1. podając nr telefonu komórkowego, adres e-mail oraz tworząc hasło. Po podaniu adresu e-mail i wpisaniu hasła Użytkownik zostanie poproszony podczas procesu rejestracji o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, kod pocztowy, data urodzenia oraz płeć,
   2. aktywacja ID dokonuje się poprzez kliknięcie w link otrzymany pocztą e-mail oraz podanie kodu weryfikacyjnego wysłanego na podany przez Użytkownika nr telefonu.
 6. Na jednym urządzeniu przenośnym możliwa jest rejestracja tylko jednego konta (jeden adres e-mail). Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Aplikacji, niezależnie od ilości posiadanych telefonów i adresów e-mail.
 7. W przypadku naruszenia zasad Regulaminu lub zasad współżycia społecznego przez Użytkownika Centrum Handlowe lub Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika oraz odebrania Użytkownikowi możliwości udziału w Programie Promocyjnym lub usunięcia konta.
 8. W celu rejestracji Użytkownika konieczne jest podanie adresu e-mail i wprowadzenie hasła, a także wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie adresu e–mail jest konieczne w celu pełnej rejestracji konta. Brak potwierdzenia adresu e-mail skutkuje brakiem dostarczania bieżących informacji drogą e-mailową dotyczących nowości w Aplikacji, stanu konta Użytkownika itp.
 9. Użytkownik powinien zastosować hasło unikalne i nie ujawniać go osobom trzecim, a także chronić go przed kradzieżą. Hasło powinno zawierać 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

§ 5

Rejestracja Paragonów

 1. Rejestracji w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu podlegają tylko Paragony nie starsze niż 30 dni od daty widniejącej na Paragonie, dokumentujące zakup zrealizowany na terenie Galerii Katowickiej o wartości minimum 50 zł, chyba, że Regulamin Edycji Okresowej określa inne warunki.
 2. Użytkownik musi być właścicielem Paragonu oraz osobą, która dokonała opłacenia Paragonu.
 3. Paragony muszą być czytelnymi i niezniszczonymi oryginałami. Paragon nie może być zarejestrowany, jeśli nosi oznaki fałszerstwa lub zniszczenia (pomięcia, zamazania, kreślenia, klejenia itp.).
 4. Wyłączeniu z rejestracji podlegają Paragony za zakupy dokonane kartami podarunkowymi Galerii Katowickiej otrzymanymi w ramach Nagród "Specjalnych".
 5. Wyłączeniu z rejestracji podlegają Paragony z doładowań kart podarunkowych wszystkich Uczestników Programu (Najemców/Sklepów).
 6. Wyłączeniu z rejestracji podlegają wszystkie Paragony składające się na 1 towar lub 1 usługę, jeśli zakup 1 towaru lub 1 usługi został rozłożony na kilka odrębnych Paragonów.
 7. Paragony po weryfikacji w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu zostają opieczętowane i zwrócone Użytkownikowi, należy je zachować do weryfikacji przy odbiorze Nagrody „Specjalnej”.
 8. Wyłączeniu z promocyjnego systemu naliczania punktów podlegają całkowicie sklepy Stokrotka, Apart, Apteka, Żabka. W pozostałych Lokalach wyłączeniu podlegają następujące towary i usługi: leki, produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe i e-papierosy, karty doładowań typu pre-paid operatorów sieci telefonicznych, zakłady bukmacherskie, karty przedpłacone, bony podarunkowe, transakcje zapłaty za indywidualne opłaty za media (gaz, prąd, woda, telefon, Internet, czynsz za mieszkanie lub najmowany lokal) raty kredytu lub pożyczki, transakcje wymiany walut.
 9. Osoby pracujące (zatrudnione przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą) na terenie Centrum Handlowego mogą rejestrować Paragony z wyłączeniem Paragonów pochodzących od Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu), w których są zatrudnieni.
 10. Wyłączeniu z rejestracji Paragonów podlegają pracownicy Operatora oraz Centrum Handlowego.
 11. Wyłączeniu z rejestracji podlegają faktury, dowody sprzedaży/ potwierdzenia za zakupy online dokonane przelewem, PayU lub inną formą płatności internetowej. Paragony za zakupy dokonane online i opłacone w sklepie na terenie Centrum Handlowego podlegają rejestracji.
 12. W przypadku zwrotu towaru z Paragonu uprzednio zarejestrowanego i opieczętowanego w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu lub wymiany Paragonu na fakturę, należy udać się ponownie do InfoPunktu lub Punktu Obsługi Programu celem wyrejestrowania wartości zwracanego towaru lub Paragonu, a otrzymane potwierdzenie okazać w Lokalu, w którym będzie dokonywany zwrot lub wystawiana faktura.
 13. W chwili wyrejestrowania wartości zwracanego towaru następuje wyrejestrowanie Punktów i w przypadku niewystarczającej ilości Punktów na koncie Użytkownika, Użytkownik winien jest zwrócić odebraną Nagrodę lub jej równowartość.
 14. Centrum Handlowe oraz Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i kontroli u Uczestników Programu (Najemcy/Sklepy) zarejestrowanych Paragonów od Użytkowników.
 15. Rejestracja paragonów z biur podróży (Itaka, Travelplanet, Rainbow, Tui) podlega dodatkowym, następującym zasadom: każdy Użytkownik ma możliwość rejestracji w ciągu 1 miesiąca 1 paragonu z każdego biura podróży. Data naliczania dotyczy daty rejestracji paragonu.

§ 6

Naliczanie punktów

 1. Naliczanie Punktów w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu odbywa się w okresie od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 włącznie, jednak szczegółowe warunki naliczania Punktów określane będą w Regulaminach poszczególnych Edycjach Okresowych. Reguły określone w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym Regulamin danej Edycji Okresowej nie wprowadza innych zasad.
 2. Punkty są naliczane z Paragonów według wskaźnika: 1 punkt za każde 1 zł (minimalna wartość Paragonu to 50 zł), chyba, że Regulamin Edycji Okresowej określa inne warunki.
 3. W przypadku Paragonów o wartości wyższej niż 500 zł nie nalicza się dodatkowych Punktów – maksymalna ilość Punktów z jednego paragonu to 500 punktów.
 4. Naliczanie Punktów odbywa się na podstawie pozytywnie zweryfikowanych Paragonów w InfoPunkcie lub Punktach Obsługi Programu.
 5. Użytkownik może zdobyć dodatkowe Punkty poprzez udział w Grze. Informacja o ilości Punktów oraz mechanizm ich naliczania jest dostępna każdorazowo w opisie Gry.
 6. Naliczone Punkty tracą ważność po upływie 3 pełnych miesięcy na koniec miesiąca kalendarzowego, licząc od daty rejestracji Paragonu lub daty przyznania dodatkowych Punktów w ramach Programu Promocyjnego, lecz nie dłużej niż do końca trwania Programu (31.12.2020r)., chyba, że Regulamin Edycji Okresowej wprowadza w tym zakresie inne zasady.
 7. Zasady naliczania punktów ujęte w §6 pkt 1,2,3,4,5,6 obowiązują do końca trwania Programu. W przypadku wznowienia Programu od stycznia 2021 r. sposób naliczania punktów może ulec zmianie. Ważność Punktów zebranych w bieżącym Programie może zostać przedłużona. Przedłużenie ważności punktów może wiązać się z przeliczeniem Punktów wg nowych zasad.

§ 7

Nagrody i ich odbiór

 1. Regulaminy poszczególnych Edycji Okresowych określają zasady przyznawania i odbioru Nagród.

§ 8

Promocje

 1. Warunki i sposób korzystania z promocji od Najemców oraz Instytucji Kulturalnych:
  1. wydrukowanie Dokumentu uprawniającego do skorzystania z Promocji 
w Punkcie Obsługi Programu na poziomie „0” w Galerii Katowickiej: 

   1. zalogowanie się w Aplikacji lub na Użyczonym Urządzeniu 
Mobilnym,

   2. posiadanie odpowiedniej ilości punktów uprawniających do skorzystania z Promocji,
   3. wygenerowanie kodu odbioru Promocji poprzez kliknięcie „Skorzystaj z Promocji”,

   4. wpisanie wygenerowanego kodu na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym,

   5. podpisanie się na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym,
   6. odebranie wydrukowanego „Dokumentu uprawniającego do skorzystania z Promocji”, 

   7. przekazanie go obsłudze sklepu/obsłudze restauracji/obsłudze instytucji kulturalnej – szczegóły na Dokumencie.
  2. odbiór poprzez Aplikację (własne urządzenie mobilne) bezpośrednio w miejscu korzystania z Promocji:
   1. zalogowanie się w Aplikacji,
   2. posiadanie odpowiedniej ilości punktów uprawniających do skorzystania z Promocji,
   3. wygenerowanie kodu odbioru Promocji poprzez kliknięcie „Skorzystaj z Promocji”,

   4. przekazanie kodu obsłudze sklepu/obsłudze restauracji/obsłudze instytucji kulturalnej.

§ 9

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Handlowe. Dane przetwarzane są przez Centrum Handlowe w następujących celach:
  1. świadczenia usług Aplikacji, w szczególności przesyłania i otrzymywania treści przez autorów komunikatów do i od Użytkownika, z zaznaczeniem, że udział w Programie Promocyjnym ma charakter promocyjny Centrum Handlowego i Uczestników Programu Promocyjnego, umożliwienie brania udziału w Programie Promocyjnym, nawigacja na terenie Centrum Handlowego;
  2. marketing usług własnych i Uczestników Programu Promocyjnego, w tym jego personalizacja;
  3. wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa (niedozwolone korzystanie),
  4. rozpatrywania ewentualnych reklamacji zgłaszanych przez Użytkownika;
  5. rejestracja i administrowanie kontem; oraz w następującym zakresie:
   1. dane podawane przy rejestracji Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płeć i kod pocztowy,
   2. adres MAC telefonu,
   3. inne dane wprowadzone w formularzach elektronicznych poszczególnych usług,
   4. dane geolokalizacyjne, obejmujące położenie Użytkownika na terenie Centrum
   5. pliki cookies, które przeznaczone są do zbierania danych takich jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, ilość otwartych sesji, długość sesji. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google
   6. dane dotyczące zarejestrowanych Paragonów, takie jak wartość Paragonu, data wystawienia Paragonu, data rejestracji Paragonu;
   7. dane techniczne związane z administrowaniem serwisem, adres e-mail;
 2. Podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, data urodzenia, płać i kod pocztowy w formularzach elektronicznych jest dobrowolne, ale konieczne, aby Użytkownik mógł brać udział w Programie Promocyjnym w zakresie określonym w Regulaminie, natomiast podanie pozostałych danych jest niezbędne do funkcjonowania Aplikacji, a to realizacji funkcji zbierania Punktów i odbierania nagród. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 3. Centrum Handlowe może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, oraz przesyłać do niego informacje handlowe zarówno swoje jak i Uczestników Programu Promocyjnego, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę podczas rejestracji lub w ramach korzystania z Aplikacji. Centrum Handlowe.
 4. Centrum Handlowe powierza przetwarzanie danych osobowych Operatorowi. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być odwołana w każdym czasie, również korespondencyjnie na adres Centrum Handlowego.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji składa następujące oświadczenia:
  1. oświadczam, że ukończyłam / ukończyłem 18-ty rok życia.
  2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zarówno tych podanych przeze mnie dobrowolnie w formularzu rejestracyjnym KatoKarta Galeria Katowicka oraz danych pobranych automatycznie przez aplikację, w tym lokalizacji na terenie Galerii Katowickiej, przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) w celu prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym KatoKarta Galeria Katowicka, przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”) w celach marketingowych Centrum Handlowego oraz Uczestników programu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014, poz. 1182) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. (art. 172) prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243). Jestem świadomy przysługującego mi prawa na wniesienia pisemnego sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celach marketingowych (art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych). Zgoda na przetwarzanie danych na cele marketingowe może być odwołana w każdym czasie, korespondencyjnie na adres Centrum Handlowego.
  4. wyrażam zgodę na przesyłanie przez Estlin Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636799, REGON: 365395501, NIP: 5223071442 ( zwana dalej „Spółką”) informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail oraz na podany numer telefonu (poprzez SMS oraz PUSH), zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. (art. 172) prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243). Zgoda na przesyłanie informacji handlowej może być odwołana w każdym czasie, korespondencyjnie na adres Centrum Handlowego.
  5. wyrażam zgodę na udostępnienie mi usługi Konta w Aplikacji przed upływem 14 - dniowego terminu na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości, iż w związku z tym tracę prawo do odstąpienia od umowy.
  6. potwierdzam, że wyrażam wszystkie powyższe zgody, których złożenie jest konieczne, a także akceptuję Regulamin Programu Promocyjnego z Aplikacją KatoKarta Galerii Katowickiej i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
 6. Aplikacja gromadzi i przekazuje do bazy danych zarządzanej przez Centrum Handlowe informacje dotyczące sposobu korzystania z Aplikacji przez danego Użytkownika.
 7. Celem tego gromadzenia danych i ich przetwarzania jest możliwość przekazywania poprzez Aplikację dedykowanych, indywidualnych ofert oraz zmiana kolejności tych ofert.
 8. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania danych w celu oraz następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane przez Użytkownika;
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”);
  3. poprzez zapisywanie danych technicznych na serwerach.
 9. Komunikacja między Aplikacją a systemami Operatora odbywa się z użyciem połączenia szyfrowanego https.
 10. Aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym Użytkownika:
  1. informacji o położeniu w przypadku wyszukiwania przez Użytkownika punktów usługowych lub korzystania z usługi lokalizacji, po wyrażeniu zgody przez Użytkownika,
  2. aparatu fotograficznego, na potrzeby skanowania QR Code,
  3. dostęp do pamięci telefonu w celu składowania danych,
  4. dostęp do połączeń sieciowych (WIFI/3G). Uprawnienia Aplikacji można odwołać przez zmianę ustawień systemowych na urządzeniu mobilnym lub odinstalowanie Aplikacji.
 11. W przypadku zintegrowania Aplikacji z kontem Użytkowania w serwisie Facebook Użytkownik udostępnia z serwisu Facebook swoje imię, nazwisko, avatar oraz adres e-mail.
 12. W przypadku, gdy Użytkownik, według własnego wyboru, uzyskuje dostęp do Aplikacji za pomocą swojego konta w serwisie Facebook jego treści i dane osobowe mogą zostać udostępnione do tego serwisu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez serwis Facebook podlega warunkom polityki prywatności tego serwisu.
 13. Informacja o plikach cookies:
  1. aplikacja w wersji desktop korzysta z plików Cookies,
  2. pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym tj. urządzeniu mobilnym Użytkownika Aplikacji i przeznaczone są do korzystania z poszczególnych funkcji Aplikacji,
  3. podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Aplikacji pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator,
  4. pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  5. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Wersji desktop, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości ;
  6. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Wersji Desktop ponownie wpisywać loginu i hasła;
  7. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.
  8. szczegóły korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: w polityce ochrony prywatności Google Analytics.
  9. pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  10. w zakresie informacji o preferencjach Użykownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  11. informacje o tym jak zablokować lub odblokować pliki cookies dostępna jest w menu "Pomoc" przeglądarki internetowej. W przypadku popularnych przeglądarek internetowych informacje o ustawieniach cookies dostępne są pod poniższymi linkami:
   1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
   2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
   3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
   4. Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.
 14. Aplikacja może gromadzić dane Użytkowników dotyczące sposobu używania przez nich Aplikacji. Typy danych analitycznych, które są gromadzone, to między innymi data i godzina łączenia się urządzenia z serwerami, wersja oprogramowania, pozycja geograficzna urządzenia, język, jakie informacje i pliki zostały wyświetlone na urządzeniu, zachowanie Użytkownika (np. jakie funkcje były wykorzystywane, częstotliwość użycia), informacje o stanie urządzenia, model urządzenia, informacje o sprzęcie i systemie operacyjnym. Te dane mogą być wykorzystane do ulepszania jakości i funkcjonalności Aplikacji, wprowadzania na rynek produktów i funkcji, które najlepiej spełniają potrzeby Użytkowników; do identyfikowania i rozwiązywania problemów związanych z Aplikacją.
 15. Informacja o geolokalizacji:
  1. w zakresie następujących części funkcjonalności tj. mapa Centrum Handlowego oraz aktywne prowadzenie do Uczestnika Programu (Najemcy/Sklepu), odbioru Kuponu Okazyjnego, odbioru nagrody Użytkownik może uzyskać dostęp do tej części Usług wyłącznie po uruchomieniu funkcji bluetooth wyrażając tym samym zgodę na zlokalizowanie urządzenia mobilnego.
  2. dane związane z lokalizacją Użytkownika w Centrum Handlowym mogą być gromadzone przez Operatora i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.
 16. Logi serwera:
  1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
  2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
   1. czas nadejścia zapytania,
   2. czas wysłania odpowiedzi,
   3. nazwę stacji Użytkownika– identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   5. informacje o przeglądarce
 17. Informacje o adresie IP:
  1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony,
  2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
  3. Zarządzanie plikami cookies:
   1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies zmienić należy ustawienia w swojej przeglądarce internetowej/ systemie i w tym celu postępować zgodnie z instrukcjami danej przeglądarki/systemu.
 18. Bez zgody zarejestrowanego Użytkownika Aplikacji, Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.

§ 10

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. rezygnacja z udziału w Programie Promocyjnym możliwa jest poprzez wysłanie informacji drogą mailową na adres: reklamacje@katokarta.pl. Jest ona tożsama z żądaniem usunięcia konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci do niego dostęp przez jego całkowite zablokowanie i nie ma możliwości do realizacji kuponów promocyjnych oraz odbierania nagród. Dane osobowe po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zostaną zanonimizowane chyba że:
  1. przetwarzanie niektórych z nich będzie konieczne dla Centrum Handlowego w celu rozliczenia świadczonej usługi, to jest w celach księgowych i podatkowych;
  2. użytkownik wyrazi zgodę na ich przetwarzanie przez Centrum Handlowe do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Centrum Handlowe;
  3. ich przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  4. ich przetwarzanie jest konieczne na podstawie odrębnych ustaw lub umowy, to jest w szczególności w celu umożliwienia Użytkownikowi złożenia reklamacji lub skorzystania z gwarancji jakości na nagrody.
 2. żądania usunięcia konta i sprzeciwy w zakresie przetwarzania danych osobowych są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania e-maila przez Operatora.

§ 11

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące naliczania Punktów należy zgłaszać mailowo na adres: reklamacje@katokarta.pl
 2. Reklamacje dotyczące naliczania Punktów są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w okresie 14 dni od daty otrzymania e-maila przez Operatora.
 3. Wady towarów i usług stanowiących nagrody należy zgłaszać bezpośrednio w Lokalach, w których nabyto dany towar lub usługę.
 4. Centrum Handlowe nie udziela rękojmi ani gwarancji na nagrody. Nagrody mogą być objęte gwarancją producenta, co może być uzależnione od naniesienia na dokumencie gwarancji stosownego potwierdzenia (tak zwane podbicie gwarancji). Roszczenia z gwarancji zgłasza się wyłącznie w sposób opisany w dokumencie gwarancji.
 5. Centrum Handlowe lub Operator ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Użytkownika, jeżeli szkoda Użytkownika wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Centrum Handlowe lub Operatora, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które ani Centrum Handlowe ani Operator nie ponoszą odpowiedzialności. Centrum Handlowe nie ponosi odpowiedzialności za żadne następstwa zmiany niniejszego Regulaminu oraz zmianę warunków Programu Promocyjnego, w tym za jego wcześniejsze zakończenie.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom do wglądu w InfoPunkcie i Punktach Obsługi Programu.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Katowice, dnia 1 stycznia 2020 r.

Centrum Handlowe

Załączniki

Regulamin Edycji Okresowej 01.11.2020 - 30.11.2020 roku Programu Promocyjnego z Aplikacją KatoKarta Galerii Katowickiej

§ 1

Czas trwania Edycji Okresowej

 1. Czas trwania Edycji Okresowej, uregulowanej niniejszym Regulaminem: od 1 listopada 2020 do 30 listopada 2020 włącznie, z wyłączeniem dni, w których Centrum Handlowe jest nieczynne.

§ 2

Aplikacja

 1. Wszystkie funkcjonalności w Aplikacji działają w systemie Android w wersji 4.3 i nowszych lub w systemie iOS od wersji 9.0 i nowszych.

§ 3

Naliczanie punktów

 1. Maksymalna ilość zebranych punktów w Aplikacji w jednym miesiącu kalendarzowym to 15000, mimo rejestracji kolejnych paragonów w danym miesiącu, punkty powyżej 15000 nie będą naliczane.
 2. Pomniejszenie ilości punktów poprzez odbiór nagrody po wcześniejszym osiągnięciu 15000 punktów nie skutkuje zniesieniem ograniczenia §3 pkt 1., które powstało w chwili osiągnięcia 15000 punktów.
 3. Punkty zebrane w poprzednich edycjach są ważne na takich zasadach i przez taki okres, jaki wynikał z Regulaminów obowiązujących w okresie ich naliczenia.

§ 4

Nagrody i ich odbiór

 1. Użytkownik może odebrać dziennie: 1 Nagrodę z Katalogu Nagród "galeria" lub nieograniczoną ilość Nagród z Katalogu Nagród "miasto",
 2. Odbiór Nagrody wymaga zalogowania się do Aplikacji,
 3. Nagrody dostępne są do wyczerpania zapasów,
 4. Nagrodę musi odebrać osobiście pełnoletni właściciel konta w Aplikacji 
lub w Użyczonym Urządzeniu Mobilnym,
 5. Upoważnienia do odebrania Nagrody przez osoby trzecie nie są uwzględniane,
 6. Wartość Nagród nie przekracza kwoty zwolnionej z podatku dochodowego (2000 zł; art. 21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 7. Warunki i sposoby odbioru Nagród na terenie Galerii Katowickiej oraz w instytucjach kulturalnych poza Galerią Katowicką:
  1. wydrukowanie Dokumentu Odbioru Nagrody w Punkcie Obsługi Programu na poziomie „0” w Galerii Katowickiej:
   1. zalogowanie się w Aplikacji lub na Użyczonym Urządzeniu 
Mobilnym,

   2. posiadanie odpowiedniej ilości punktów uprawniających do odebrania Nagrody,
   3. wygenerowanie kodu odbioru Nagrody poprzez kliknięcie „ODBIERZ NAGRODĘ”,

   4. wpisanie wygenerowanego kodu na Użyczonym Urządzeniu Mobilnym,

   5. podpisanie się na udostępnionym Urządzeniu Mobilnym,
   6. odebranie wydrukowanego „Dokumentu Odbioru Nagrody”,
   7. przekazanie go obsłudze sklepu/obsłudze restauracji/ obsłudze Punktu Obsługi Programu/ obsłudze instytucji kulturalnej – szczegóły na Dokumencie Odbioru Nagrody
  2. odbiór poprzez Aplikację (własne urządzenie mobilne) bezpośrednio w miejscu Odbioru Nagrody:
   1. zalogowanie się w Aplikacji,
   2. posiadanie odpowiedniej ilości punktów uprawniających do odbioru Nagrody,
   3. wygenerowanie kodu odbioru Nagrody poprzez kliknięcie "ODBIERZ NAGRODĘ”,

   4. przekazanie kodu obsłudze sklepu/obsłudze restauracji/obsłudze instytucji kulturalnej
 8. Po odbiorze Nagrody zmniejsza się ilość punktów zgromadzonych przez Użytkownika zgodnie z wartością odebranej Nagrody.
 9. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez Użytkownika Centrum Handlowe 
lub Operator zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu odebranej Nagrody w stanie nienaruszonym.
 10. Katalog Nagród będzie uzupełniany w cyklu tygodniowym do końca trwania edycji programu.
 11. Katalog Nagród będzie prezentował z wyprzedzeniem tygodniowym kolejną pule Nagród, jednakże Nagrody te będą dostępne do odbioru w kolejnym tygodniu.

§ 5

Akcja "200 punktów na start"

 1. Czas trwania od 01.11.2020 roku do 30.11.2020 roku.
 2. Każdy Klient, który założy konto w Programie Lojalnościowym Galerii Katowickiej w terminie 01.11.2020 roku do 30.11.2020 roku otrzyma 200 punktów na start.
 3. Punkty zostaną przyznane po poprawnej weryfikacji adresu e-mail.
 4. Aby móc wykorzystać punkty i odebrać nagrodę wymagane jest przeprowadzenie pełnej rejestracji.

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące naliczania Punktów należy zgłaszać do dnia 30 listopada 2020 włącznie, mailowo na adres: reklamacje@katokarta.pl

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Użytkownikom do wglądu w InfoPunkcie i Punktach Obsługi Programu.
 2. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Katowice, dnia 1 listopad 2020

Centrum Handlowe